Az Egyesület céljainak elérése, valamint tervezett programjainak sikeres lebonyolítása támogatása érdekében IPA Baráti Kört hoz létre a következő feltételek teljesülése mellett:


Az IPA Baráti Kör tagja lehet:


- az a magyar és nem magyar állampolgár, aki az IPA célkitűzéseit, alapszabályát elfogadja,

- büntetlen előéletű,

- feddhetetlen magánéletű,

- legalább két olyan tag vagy IPA Baráti Kör tag ajánlásával bír, aki legalább egyéves tagsági viszonnyal   rendelkezik.


A jelölt felvételét megelőzően az elnökség egyik tagja a jelölttel részletesen elbeszélget, annak motivációja és szándéka megállapítására. Ezt követően a soron következő elnökségi ülésen erről az elnökség tagjainak beszámol, majd az elnökség dönt az IPA Baráti Kör tagjai közé történő felvételről vagy az elutasításról. Az elnökség bármely tagja megvétózhatja az IPA Baráti Kör tagjai közé történő felvételt, melyet az elnökség többi tagja felé indokolni köteles. A felvételi kérelem elutasítását a jelölt számára a tagszervezet elnöksége nem köteles indokolni.Az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnik:


- az IPA Baráti Kör tag halálával,

- kilépéssel, mely bármikor megtehető,

- amennyiben az IPA Baráti Kör tagsági viszony fenntartásának alapfeltételei a továbbiakban nem állnak fenn,

- a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő harmadik hónap végén, de legkésőbb a tárgyév utolsó napjával,

- kizárással.


Az IPA Baráti Kör tag jogai és kötelessége


A Baráti Kör tag jogosult:


- tagsági jogait gyakorolni,

- az IPA azon rendezvényein részt venni, melyek az IPA Baráti Kör tagjai számára is nyitottak,

- az IPA Baráti Kör tagsági viszonyt kifejező igazolvány használatára,

- a tagszervezet taggyűlésén, küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, ugyanakkor nem választhat, és nem választható.


Az IPA Baráti Kör tag köteles:


- tagsági díjat fizetni,

- a célok elérését tevékenyen elősegíteni,

- tartózkodni az olyan cselekedetektől, melyek az IPA jó hírnevét, tekintélyét csorbítják,

- a szervezethez fűződő kötelezettségeit (vállalásait) teljesíteni,

- betartani az Alapszabályban és a rá vonatkozó szabályozásban foglaltakat,

- az IPA Baráti Kör tagsági viszony megszűnése esetén a tagsági igazolványt a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni.


Méltatlanná válás esetén a tagszervezet elnöksége külön eljárásban dönt az IPA Baráti Kör tag kizárásáról, melyet az IPA Baráti Kör taggal írásban, határozati formában közöl. Az IPA Baráti Kör tagsági viszony bármely okból történő megszűnése annak végleges és visszavonhatatlan megszűnését eredményezi.


IPA Baráti Kör tagdíj, tagsági igazolvány, felajánlás


Az IPA Baráti Kör tagdíja a tagszervezet küldöttgyűlése/közgyűlése által meghatározott mértékű, melyből az IPA Magyar Szekció felé részarányos befizetést nem kell teljesíteni. Az IPA Baráti Kör tag a tagdíján kívül mind természetben, mind a pénztárba történő befizetéssel is - kötelezően meg nem határozott mértékben és formában - segít(het)i a tagszervezetet céljainak elérésében. A felajánlást a szervezeti élet rendezvényeinek éves tervezhetősége érdekében éves mértékben kell feltüntetni a Baráti Kör tagjelentkezési lapon.


Az IPA Baráti Kör tagsági viszony fennállását a tárgyévre, a Magyar Szekció által, központilag kibocsátott igazolvány bizonyítja. Tagsága megújításakor az ezzel megbízott, köteles ellenőrizni, a tag pedig köteles igazolni, hogy az IPA Baráti Kör tagsági viszony alapfeltételei fennállnak-e.


Az IPA Baráti Kör tagsági igazolvány kiállításával kapcsolatos költségeket az Egyesület fedezi. Az IPA Baráti Kör tagsági igazolványa (plasztik kártya) az Egyesület tulajdona.


Az IPA emblémája törvényesen védett, ezért a baráti kör tagjai az emblémát nem használhatják. Az IPA Baráti Kör tagok névjegykártyáján az „IPA Baráti Kör Tag” - aranydiplomás IPA Baráti Kör tagoknál „Aranydiplomás IPA Baráti Kör Tag” - felirat megengedett.


Baráti Kör tagsági nyilvántartás


Az Egyesület az adatvédelmi előírások betartásával a Baráti Kör tagjairól belépésükkor adatlapot töltenek ki, amely alapján nyilvántartást vezetnek. A tagszervezet az igazolvány kiállításához az adatlap másolatát megküldi az országos nyilvántartás részére.


Az adatkezelés kiterjed az IPA által nemzetközileg előírt személyi adatokra és a szervezet működéséhez szükséges adatokra. A változást az IPA Baráti Kör tagoknak a tagszervezet elnöksége valamely tagjánál kell bejelenteniük, akik 30 napon belül továbbítják az információt az országos nyilvántartáshoz.


Átigazolás esetén az IPA Baráti Kör tagnyilvántartó lapot az IPA Baráti Kör tag, vagy azon szervezet kérésére, ahová az átigazolás történt, meg kell küldeni. Az IPA Baráti Kör tag az átigazolást szóban vagy írásban kérheti, azt indokolni nem köteles.